Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Naczelny Lekarz Uzdrowiska

Aktualnie znajdujesz się na:

Naczelny Lekarz Uzdrowiska

Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla lecznictwa uzdrowiskowego w Busku- Zdroju i Solcu-Zdroju  - Pan  dr n. med. Artur Durda został powołany z dniem 13 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 879 ze zm.).

Do zakresu obowiązków Naczelnego Lekarza Uzdrowiska należy realizacja zadań z uprawnieniami zawartymi w art. 24a  i art. 26 wyżej wymienionej ustawy. Zakres uprawnień i obowiązków Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dotyczy sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, a w szczególności:

  • nadzoru nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
  • rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w  zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
  • kontroli wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego  w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • kontroli warunków zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
  • monitorowania wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
  • inicjowania porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie właściwego wykorzystania tych urządzeń;
  • współdziałania z komisją uzdrowiskową, tj. organem opiniodawczo-doradczym rady gminy w sprawach dotyczących uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej;
  • współpracy z podmiotami tworzącymi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Skargi i wnioski do NLU należy kierować na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Tel. kontaktowy do NLU: 604 431 382

Pliki do pobrania