Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Podstawowe akty prawne:

 

  • Ustawa z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)

Z dniem 1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowiące, że wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne o odbywanie specjalizacji za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK.

Lekarz i lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/) wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie:

  • do dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie: 1-31 marca,
  • do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie: 1-31 października).

Złożenie wniosku możliwe jest po założeniu konta w SMK oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacji uprawnień tej osoby.

Weryfikacji uprawnień dokonuje właściwa miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska.

Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK ogłasza liczbę miejsc szkoleniowych w trybie rezydentury, a wojewoda ogłasza na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.

Najważniejsze informacje:

1. Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego (plik do pobrania)

2. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego (plik do pobrania)

3. Komunikat w sprawie zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy (plik do pobrania)

4. Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych (plik do pobrania)

5. Zgoda pracodawcy na odbywanie specjalizacji (plik do pobrania)

6. Zaświadczenie z zakładu pracy, dotyczy lekarzy ubiegających się o przyznanie punktów dodatkowych (plik do pobrania

7. Zadania kierownika specjalizacji - wyciąg z rozporządzenia z dn. 2 stycznia 2013r. (plik do pobrania)

8. Informacja dotycząca rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy cudzoziemców (plik do pobrania)

9. Podręcznik CSIOZ dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy składają wniosek o rozpoczęcie specjalizacji.