Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Statystyka publiczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka publiczna

Akty prawne obowiązujące w statystyce publicznej:

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zarejestrowane w rejestrze wojewody mają obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ) wynikające z : Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Statystyce Publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773) plik do pobrania (ustawa) oraz z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2023 (plik do pobrania (program)

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Koordynacją sprawozdawczości statystycznej na terenie województwa świętokrzyskiego zajmuje się:

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia,
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej
kontakt 41-342-10-34