Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie świętokrzyskim została utworzona Zarządzeniem Nr 5/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2015 roku. W skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego, powołanych przez Wojewodę. Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych sporządza Mapę Potrzeb Zdrowotnych dla danego województwa. Mapa Potrzeb Zdrowotnych sporządzana jest raz na 5 lat, uwzględnia ona specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Na podstawie Mapy Potrzeb Zdrowotnych Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę.

Pliki do pobrania