Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Al.IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

 

Szczegółowe informacje:

Znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zdarzeń medycznych, które nastąpiły po 1 stycznia 2012 r.

Wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. są zwracane wnioskodawcy.

Wojewódzka Komisja umożliwia pozasądowe dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane zdarzeniami medycznymi.

Za zdarzenie medyczne uznaje się:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,
 • śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną;
 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Przepisy w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia dotyczą zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych tylko i wyłącznie w szpitalu.

 

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją wszczynane jest na wniosek.

      Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, ale termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w 3 jednakowych egzemplarzach!!!

Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 2. Spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

Notariusz może sporządzić „akt potwierdzenia dziedziczenia” – który jest równoznaczny z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz może także otworzyć i ogłosić testament- z takimi samymi skutkami jak ma to miejsce w sądzie.

Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia postępowania mogą zwrócić się w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – Wojewódzka Komisja rozpatruje taki wniosek w ciągu 30 dni.

Komisja w celu wydania orzeczenia może wzywać do złożenia wyjaśnień podmiot składający wniosek; kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital z działalnością którego wiąże się wniosek; osoby które wykonywały zawód medyczny lub które były w nim zatrudnione lub z nim związane albo zostały wskazane we wniosku, jako osoby, które mogą posiadać informacje istotne dla postępowania.

W postępowaniu komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, ubezpieczyciela.

Wojewódzka Komisja może żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital; dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może również zasięgnąć opinii lekarza albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem

w ustawowym terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel (w określonych sytuacjach podmiot leczniczy prowadzący szpital) przedstawia wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
(Dz. U. z 2012 r. nr 207).

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:

- zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie
o przestępstwo;

- nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne
w tej sprawie.


Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego:

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

W sytuacji, gdy wnioskodawca zaakceptuje propozycję zadośćuczynienia i odszkodowania, nie ma możliwości wystąpienia w tej samej sprawie z powództwem do sądu cywilnego. W przypadku, gdy ww. propozycji nie zaakceptuje, może dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Taka sama droga dochodzenia swoich praw przysługuje wnioskodawcy, gdy pojawią się nowe objawy, okoliczności związane ze zdarzeniem, już rozpatrzonym przez komisję.

 

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania, zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym  okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku

 1.  zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100 000 zł
 2. śmierci pacjenta - wynosi 300 000 zł- w odniesieniu do jednego pacjenta

 

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ponosi :

 

 1. podmiot składający wniosek -  w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital -  w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 3. ubezpieczyciel - w przypadku gdy nie przedstawi w terminie, propozycji odszkodowania
  i zadośćuczynienia.

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.

 

Kontakt:

Dane teleadresowe:

Siedziba Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach mieści się
w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy:

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce,

Budynek A ŚUW , parter sala 23

Sekretariat administracyjno-biurowy Wojewódzkiej Komisji przyjmuje strony od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30-15:00 VI piętro pokój 602;

Telefon: 41/ 342-13-82, 41/ 342-10-35
email 
czp12@kielce.uw.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 660) do polskiego systemu prawnego wprowadziła nową instytucję – wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Rozdział 13a ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.) tworzy warunki dochodzenia przez pacjentów swoich praw, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali szkody majątkowej lub niemajątkowej.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów
w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

(Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750);

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: art. 50, 51, 531, 102, 131, 133-143, 150, 156, 157-158, 162, 164-172, 173-174, art. 180 § 1 pkt 1 i 3, art. 181 pkt 2, art. 206 § 1, art. 207 § 1, art. 210-213, 216, 217, 224, 225, 227-237, 240-242, 244-257, 258-273, 277, 280-289, 299-300, 316, 350, 353, 4245 i 4248-42412)
Przepisy działu II tytułu I części III Kodeksu postępowania cywilnego;

 

 

 

Pliki do pobrania