Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Konto bankowe do zwrotów kosztów postępowań

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

NBP o/o Kielce:  67 1010 1238 0855  4222 3100 0000