Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

Podstawowe akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych – Dz. U.  z 2016 poz. 1950

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej  - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2245

Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych jest prowadzone przez jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji CMKP.

Diagnosta laboratoryjny składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Czynności związane ze szkoleniem specjalizacyjnym, diagnosta laboratoryjny dokonuje w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)   -    smk.ezdrowie.gov.pl

  1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (CEM)
  2. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych (CMKP)
  3. Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej stan na dzień 04.07.2017r. (plik do pobrania)
  4. Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny w dziedzinie Mikrobiologii Medycznej – stan na dzień 01.04.2017r. (plik do pobrania),
  5. Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny w dziedzinie Laboratoryjnej Immunologii Medycznej  – stan na dzień 01.10.2017r. (plik do pobrania)
  6. Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej – stan na dzień 01.04.2017r. (plik do pobrania)