Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów

Specjalizacje farmaceutów

Podstawowe akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  Dz. U. z 2017 r.  poz. 516

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne  tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2142 ze zm.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku farmacja,
po uzyskaniu akredytacji CMKP.

Farmaceuta składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Czynności związane ze szkoleniem specjalizacyjnym, farmaceuta dokonuje w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)   -    smk.ezdrowie.gov.pl

  1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (CEM)
  2. Wykaz jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji farmaceutów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz.  271 ze zm.  (CMKP)