Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji – informacje ogólne

Podstawowe akty prawne :

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  ( tj.  Dz.U. 2022 poz. 1731 ze zm.)
Lekarz  ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji,   składa  za  pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  w terminie :

do dnia 28 lutego  –     na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od 31 marca 

do dnia 30 września – na postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od  1 października

Dyrektor CMKP przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w terminach
do 28 stycznia  oraz do 28 sierpnia  każdego roku,  ogłasza  na swojej stronie internetowej
oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc rezydenckich oraz pozostałych wolnych miejsc pozarezydenckich dostępnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym z podziałem
na poszczególne dziedziny i województwa.

We  wniosku lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 15 wariantów wyboru zawierających co najmniej jedną dziedzinę medycyny, ze wskazaniem województwa
i trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Do każdego wariantu wyboru można wskazać
w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 nazwy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne,  jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz składa wniosek za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu  na pierwszy wariant wyboru.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów, w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku, Wojewoda potwierdza  do dnia 31 marca / do 31 października za pomocą SMK, poprawność zgłoszonych
we wniosku danych i udostępnia, za pomocą SMK, wynik weryfikacji formalnej
wraz z procentową liczbą punktów w odniesieniu do każdego z wariantów.

Lekarz może zgłosić zastrzeżenia za pośrednictwem platformy ePUAP,  co do danych zawartych
we wniosku oraz punktacji, w terminie 2 dni od dnia udostępnienia w SMK zweryfikowanego przez Wojewodę wniosku.

Poprawne formalnie wnioski Wojewoda przekazuje za pomocą SMK do  Dyrektora CMK, celem przeprowadzenia kwalifikacji na specjalizację. Lekarze zakwalifikowani w ciągu 30 dni
od zakończenia danego postępowania otrzymują od Wojewody w SMK, elektroniczne skierowania do właściwego podmiotu
 

Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego CMKP

Klauzula RODO – Lekarze - szkolenie specjalizacyjne (plik do pobrania)

  1. Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych (plik do pobrania)
  2. Zgoda pracodawcy na odbywanie specjalizacji (plik do pobrania)
  3. Zaświadczenie z zakładu pracy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia – dla kandydatów ubiegających się o punkty dodatkowe (plik do pobrania)