Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa i ginekologii

W związku z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia  MZ-NSK-073-3/MR/14 z dnia 18.03.2015r. uprzejmie informujemy.

Kopie ksiąg operacyjnych lub wydruków protokołów operacji wykonanych samodzielnie przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii powinny zawierać kolejny numer operacji, datę jej wykonania, inicjały pacjentki wpisane w polu powstałym po zasłonięciu nazwiska operowanej, numeru PESEL i wieku – BEZ DANYCH OSOBOWYCH. Załączona kopia dokumentacji medycznej powinna zawierać rozpoznanie, nazwisko operującego, asysty oraz opis operacji.

Ponadto informujemy, iż każda ww. kopia musi być poświadczona przez specjalizującego się lekarza podpisem i pieczątką, jak również opatrzona podpisem i pieczątką ordynatora oddziału wraz z pieczątką oddziału/szpitala, w którym wykonano operację.

Ww. dokumentacja jest wymagana programem szkolenia specjalizacyjnego i stanowi załącznik do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych.