Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w systemie modułowym

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w systemie modułowym

Zgodnie z informacją CMKP jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne w dotychczasowym systemie, które zamierzają  ubiegać się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego  lub stażu kierunkowego w systemie modułowym, są zobowiązane do samodzielnego, skrupulatnego zweryfikowania spełniania warunków uprawniających do prowadzenia ww. szkolenia lub stażu, zarówno wynikających z przepisów ustawy, jak również ze standardów akredytacyjnych zawartych w programie danej specjalizacji i złożenia w CMKP „Oświadczenia w sprawie wymagań do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego” w terminie do dnia 14 lipca 2014 r.

Jednostki, które przestały spełniać warunki akredytacyjne  zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wojewody i dyrektora CMKP, zgodnie z art. 19f ust. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Po spełnieniu warunków,  jednostka może ubiegać się o akredytację w trybie art. 19f ust. 4 ustawy, składając wniosek akredytacyjny.  

Uprawnienie do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym zostanie nadane, począwszy od dnia  1 listopada 2014 r.